SpadezShadyEP_V.jpg

Spadez x Shady Blaze: V

by Spaaadez & Shady Blaze

Produced/Mixed by Spaaadez

Featuring: Deniro Farrar, Kurtis John, R3venge of the Nerds, Grace Kelly & Pepperboy

Listen on Spotify || Purchase on iTunes